A+ / A- / RSS

Vyberte jazyk:
TOPlist

 
Kultura v Písku:
Říjen 2018

1918 – rok založení republiky: výstava ke stému výročí založení samostatného státu.
1. 10. - 31. 10.  2018
Městská knihovna Písek¨Regionální výročí:
Prosinec 2018

Karel Kuffner

psychiatr

Celý článek...

Home O knihovně Knihovní řád


Knihovní řád Městské knihovny Písek PDF Tisk Email

V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Písek, schválenou Zastupitelstvem města Písek 12.05.2003 usnesením č.j. OKCR/ZL – 02/03 v platném znění a podle § 4, odst.6 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád (dále jen KŘ):

I.
ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

 

Čl.1 Poslání a činnost Městské knihovny Písek
Městská knihovna Písek (dále jen MěK Písek) je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Městská knihovna je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. MěK Písek spravuje majetek města, je proto povinností každého uživatele chránit a nepoškozovat její knihovní fondy a zařízení.

 

Čl.2 Veřejné knihovnické a informační služby
1. MěK Písek poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

Jsou to zejména :
a) výpůjční služby: půjčování knih, periodik a zvukových záznamů v budově knihovny – prezenční půjčování, půjčování knih, periodik a zvukových záznamů mimo budovu knihovny – absenční půjčování
b) meziknihovní služby: meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR, mezinárodní meziknihovní služby,
c) reprografické služby,
d) informační služby: poradenská služba-informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny, bibliograficko-informační služba-informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší ze systému CLAVIUS, lokačně-informační služba-zjišťování a informace o dostupnosti fondů, přístup do elektronických databází lokálních i na síti, přístup na Internet, konzultační služby, informace z oblasti veřejné správy, informace k problematice EU, informace o neziskovém sektoru, informace pro zdravotně postižené, elektronické služby- MVS, využívání plnotextových databází,
e) propagační služby: pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách, propagace MkP v tisku a sdělovacích prostředcích vytváření a aktualizace www stránek knihovny - www.knih-pi.cz,   pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro žáky, studenty a nejširší veřejnost, speciální služby.
Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, sankční poplatky, úhradu za reprografické služby a za některé specializované služby.

2. Veškeré finanční částky (registrační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.

II.
UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

 

Čl.3 Registrace uživatele
1. Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Průkaz uživatele platí pro všechna oddělení  knihovny, vystavuje se na dobu jednoho roku ode dne registrace,  jeho platnost je třeba každoročně obnovovat za registrační poplatek uvedený v Ceníku. Průkaz je nepřenosný. Službu určenou pouze registrovanému čtenáři Městská knihovna Písek poskytne jen tomu, kdo předloží svůj vlastní čtenářský průkaz.
Za průkaz uživatele i jeho příp. zneužití ručí uživatel, proto je povinen ohlásit knihovně  změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu.
Při vstupu do všech oddělení knihovny je uživatel povinen ihned u výpůjčního pultu odevzdat čtenářský průkaz.

2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

3. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice č.10/2009, tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00000438/001.

4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:
a) č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
b) č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
c) č. 250/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
d) č. 216/2006, kterým se mění zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
e) účetní předpisy: České účetní standardy, vyhláška 505/2002 Sb.
f) zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
g) zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách
h) zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
a) základní identifikační údaje uživatele: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození
Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně.
Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR (popř. cestovního pasu, povolení k pobytu v ČR).
Knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů kontrolu v databázi, aby tomuto zabránil.
b) další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně).Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

6. Knihovna dále o uživateli vede:
a) údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) – např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, atd.
b) údaje služební:
údaje o tzv. transakcích - uskutečnění rezervace knihy, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,
c) údaje účetní:
údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle pravidel – vnitřní směrnice č.10/2009, která je přílohou KŘ.

Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením.

2.  Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, porušuje právní předpisy nebo tento KŘ, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny a z prostor knihovny vykázán. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně výpůjční službě nebo řediteli knihovny.

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

4. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 216/2006, kterým se mění zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.).
6. Podmínky pro používání výpočetní techniky v Městské knihovně Písek dále specifikuje Provozní řád pro práci s internetem a výpočetní technikou.

III.
VÝPůJČNÍ  ŘÁD


  Čl. 6 Způsoby půjčování

1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po předložení průkazu uživatele a po vyhledání a objednání požadovaného dokumentu uživatelem, případně po objednání uživatelem on-line.

2. Knihovnám nebo uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování

1. Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 216/2006, kterým se mění zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (fondu příruční knihovny, prezenční studovny, oddělení regionální literatury)
c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy
(porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily prezenční půjčení ve studovně jako podmínku.

Čl. 8 Postupy při půjčování

1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny. Lze půjčit maximálně 10 dokumentů v jednom oddělení.

2. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volném výběru knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka. Je možno si dokument vyhledat v elektronickém katalogu knihovny. Uživatel si může dokumenty vyhledat prostřednictvím Internetu (www.knih-pi.cz) v on-line katalogu knihovny a objednávku zaslat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   s tím, že lhůta pro vyzvednutí objednávky jsou tři dny od doby jejího zaslání. Toto ustanovení se týká pouze dokumentů, které jsou momentálně v knihovně k dispozici.

3. Před převzetím výpůjčky si je uživatel povinen dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému. Převzetí dokumentu, jehož cena je vyšší než 500,- Kč je uživatel povinen potvrdit svým podpisem na výpůjčním potvrzení (reverzní lístek).

4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

5. Pro nemocné a jinak handicapované uživatele doručí knihovna požadované dokumenty až domů (donášková služba).

Čl. 9 Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je pro knihy zpravidla jeden měsíc, pro časopisy a zvukové záznamy 1 týden.

2. Výpůjční lhůta může být prodloužena:
a) pokud dokument nemá rezervován další uživatel
b) u řádných výpůjček (knihy) mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 60 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
c) u řádných výpůjček časopisů a zvukových záznamů mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje dvakrát o jeden týden, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li zvukový záznam další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 2 týdny. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož časopisu a zvukového záznamu, ale jen po jeho předložení.

3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

Čl. 10 Vracení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl.11 Ručení za vypůjčený dokument

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

Čl.12 Obecná ustanovení o půjčování

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Čl. 13 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému a výpůjční potvrzení.

2. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.

3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení (smluvní sankční poplatky - upomínky). První nedodržení výpůjční doby (upomínku) knihovna neoznamuje. Písemné upozornění
(druhou a další upomínku) knihovna zasílá až po uplynutí alespoň dvou měsíců od data výpůjčky (knihy) nebo po uplynutí alespoň dvou týdnů (časopisy, zvukové záznamy).
Čtenář je povinen vyrovnat všechny i event. předešlé poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby.

4. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 14 Práva a povinnosti uživatelů v prezenční studovně a oddělení regionální literatury

Uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty z fondu regionální literatury a z fondu studovny, případně dokumenty vypůjčené z fondů českých a zahraničních knihoven formou meziknihovní výpůjční služby, pokud knihovna, která žádané dílo půjčuje, neumožňuje půjčení dokumentu mimo knihovnu.

Čl. 15 Přístup do studovny a čítárny

1. Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovně i čítárně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny pracovníků knihovny.

2. Uživatelé nesmí psacími potřebami ani jinak způsobit poškození knihovních fondů. Ve studovně a čítárně není povoleno konzumovat potraviny a nápoje, ani do těchto prostor vnášet nic, co by poškodilo knihovní fond nebo zařízení knihovny.  Do studovny a čítárny není povolen vstup ze zvířaty. Platí zde zákaz telefonování mobilními telefony.
Dokumenty vypůjčené ve studovně  k prezenčnímu studiu budou čtenáři zaevidovány do automatizovaného výpůjčního systému jako prezenční výpůjčky. Po prostudování je nutné vrátit dokumenty obsluze k odepsání z výpůjčního protokolu.

3. Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid.

Čl. 16 Meziknihovní služby

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb a metodických pokynů NK ČR. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.

Čl. 17 Reprografické služby

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2. Reprografické služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 216/2006, kterým se mění zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV.
POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

Čl. 18 Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

2. O způsobu náhrady rozhoduje ředitel knihovny. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Formu náhrady a finanční vypořádání stanovuje ředitel.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 19 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení (smluvní sankční pokuta):
a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den

2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis ředitele knihovny) následuje vymáhání právní cestou.
b) v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

3. Ztráta průkazu uživatele:
a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 20 Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 442, odst. 2 v platném znění, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

2. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,
b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně pořízení fotokopie vypůjčené knihy včetně vazby (obojí na náklady uživatele)
c) požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek: cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty, cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu).

3. Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

4. Při náhradě podle bodů b, c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografická zjišťování, knihovnické zpracování atd.) za jeden dokument

5. Za škody způsobené na ostatním majetku v knihovně odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V.
ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Čl. 21 Výjimky z Knihovního řádu

Výjimky z KŘ povoluje ředitel knihovny nebo jím pověřený pracovník.

 

Knihovní řád byl schválen Radou města Písek dne 17.09. 2009.

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2009 a nahrazuje Knihovní řád vydaný dne 3. 9. 2007.

 

Mgr. Roman Dub
ředitel Městské knihovny Písek
 

 

Aktualizováno Pondělí, 22 Únor 2010 16:26
 
Dodatek č. 1/2018 ke Knihovnímu řádu MěK Písek ze dne 1. 10. 2009 PDF Tisk Email

 Ochrana osobních údajů uživatelů Městské knihovny Písek

I. Předmět dodatku
 
Předmětem dodatku je vymezení účelu, rozsahu, zpracování a ochrany osobních údajů uživatelů Městské knihovny Písek.


II. Zpracovávané osobní údaje
 
1. MěK Písek zpracovává osobní údaje uživatele, který je registrovaným uživatelem nebo jeho zástupcem nebo ručitelem, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 
2. MěK Písek zpracovává základní a další osobní údaje, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem

a. poskytování služeb čtenářům,
b. ochrany majetku MěK Písek a knihovního fondu,
c. hodnocení spokojenosti čtenářů a kontroly jakosti práce zaměstnanců MěK Písek,
d. statistického hodnocení MěK Písek,
e. evidence pohledávek a účetních operací,
f. postupu při vyřizování žádostí čtenářů,
g. informování o službách poskytnutých MěK Písek.

3. Základními údaji registrovaného uživatele jsou jeho:

a. jméno a příjmení,
b. pohlaví,
c. datum narození,
d. adresa trvalého bydliště, příp. adresa pobytu na území ČR (podle druhu pobytu cizince) nebo adresa pobytu v zahraničí, nepobývá-li uživatel na území ČR
e. druh a číslo osobního dokladu
f. stát, který tento doklad vydal, není-li jím Česká republika.

4. Údaje podle odst. 3 tohoto článku je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich zpracování.

5. Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou:
 
a. další adresa,
b. e-mailová adresa,
c. telefon,
d. akademické tituly,
e. údaj o tom, že je uživatel držitelem průkazu ZTP či ZTP-P.

6. Základní a další údaje zákonného zástupce a ručitele, případně osoby, která za uživatele jedná, se zpracovávají v obdobném rozsahu a struktuře jako základní údaje čtenáře. Základní údaje jsou tyto osoby povinny uvést a strpět jejich zpracování. Další údaje nejsou povinny uvést.

7. Registrovaný uživatel, jeho zákonný zástupce a ručitel jsou povinni změny jména, příjmení a adres oznámit bez zbytečného odkladu.

8. Údaje dle odst. 5. písm. a.-d. uvede uživatel, pokud chce umožnit, aby tyto údaje MěK Písek využívala pro komunikaci s ním, např. pro vyrozumění o splněné rezervaci či upomínání. Údaj dle odst. 5. písm. e. uvede, pokud chce čerpat výhody, které MěK Písek poskytuje držitelům průkazu, např. registraci zdarma.

9. Služební údaje jsou údaje o provedených transakcích s kontem uživatele včetně místa a času transakce a jména obsluhujícího knihovníka. Údaje služební jsou zejména údaje o:

a. uživatelských průkazech,
b. provedení, případně i ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky,
c. objednávce nebo rezervaci knihovní jednotky,
d. přihlášení uživatele k počítačové síti a uživatelskému kontu v MěK Písek prostřednictvím veřejného online katalogu v knihovně i mimo ni nebo prostřednictvím služeb pracovníka knihovny,
e. náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce.

10. Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě a dalších náležitostech.

11. Údaje právní jsou údaje o právních krocích, které MěK Písek učinila vůči uživateli či jeho ručiteli, který se ocitl v prodlení se splněním svého dluhu. Zejména jde o údaje, kdy a kterému veřejnému úřadu byl adresován návrh směřující k obraně práv v MěK Písek a jak tento úřad o návrhu rozhodl. Údaje právní jsou také údaje uvedené v listinách, kterými uživatel dokládá skutečnosti uvedené v žádosti.

III. Práva čtenářů v souvislosti s ochranou osobních údajů

1. Práva uživatele jako subjektu údajů jsou zaručena. Čtenář má právo na přístup ke svým osobním údajům, včetně práva získat automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost), a právo na opravu svých osobních údajů.

2. Uživateli na jeho žádost MěK Písek poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a do dalších dokladů u ní uložených. MěK Písek poskytuje přístup k některým osobním údajům též prostřednictvím uživatelského konta.
 
3. Jsou-li údaje nesprávné, uživatel sdělí MěK Písek údaje správné. Základní údaje registrovaného uživatele dle č. 17. odst. 3. s výjimkou kontaktní adresy je čtenář povinen prokázat přiměřeně dle hlavy VI. knihovního řádu. Kontaktní adresu, e-mailovou adresu a telefon může uživatel věku alespoň 15 let změnit též online po přihlášení do svého uživatelského konta.
 
4. Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že MěK Písek zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, může požádat MeKTa o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu (zejm. opravou, doplněním, omezením zpracování nebo likvidací osobních údajů). Je-li žádost čtenáře shledána oprávněnou, MěK Písek odstraní neprodleně závadný stav způsobem podle povahy případu. Pro podání žádosti čtenáře se užije přiměřeně ust. hlavy XII. knihovního řádu (Reklamační řád) s tím, že žádost je třeba podat písemně.

5. Uživatel má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem týkajícím se jeho osobních údajů na MěK Písek, případně podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

IV. Uchovávání osobních údajů

1. Osobní údaje uživatele, zákonného zástupce, opatrovníka MěK Písek uchovává na originálech písemností, kterými jsou:
 
a. přihláška uživatele,
b. doklady předložené uživatelem, které odůvodňují jeho žádost, aby MěK Písek po něm nežádala smluvní pokutu, odpustila dluh nebo udělila výjimku,
c. účetní a právní doklady.

2. Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky (zamčené prostory, dohled odpovědného pracovníka). Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na pracovníky, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkonů.

3. Osobní údaje uživatele, zákonného zástupce či opatrovníka uchovává MěK Písek i v počítačové databázi, které dokumentují údaje v rozsahu čl. II a změny v nich provedené.
 
4. Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů pověřených osob.

5. MěK Písek předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže o to požádá uživatel ve vztahu ke svým údajům, jestliže tak stanoví právní předpis nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi.
 
V. Doba zpracování osobních údajů a jejich likvidace

1. MěK Písek zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci vyplní přihlášku a podepíše ji, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

2. Osobní údaje uživatele likviduje MěK Písek, jakmile uživatel písemně nebo osobně projeví přání dále nebýt registrovaným uživatelem. Podmínkou je, že tento uživatel nemá vůči MěK Písek žádný dluh, že mu během uplynulých 12 měsíců nebyla odeslána předžalobní výzva a že s ním MěK Písek nevede soudní spor.

3. Osobní údaje uživatele MěK Písek likviduje i bez žádosti uživatele, pokud pominul důvod pro jejich uchovávání a zároveň byl vypořádán dluh uživatele vůči MěK Písek.
 
4. Osobní údaje zákonného zástupce či opatrovníka uživatele MěK Písek likviduje MěK Písek s likvidací osobních údajů tohoto uživatele.

5. Pokud je táž osoba zároveň uživatelem, ručitelem či zákonným zástupcem uživatele, likviduje MěK Písek její osobní údaje teprve, když zanikne poslední z těchto vztahů.

6. Uživatel, který vůči MěK Písek nemá žádný dluh, může žádat o částečnou likvidaci některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace za uživatele. Částečnou likvidací se čtenář vzdává práva na reklamaci skutečnosti, jíž se částečná likvidace týká.
 
7. MěK Písek nelikviduje osobní údaje uživatele, kterému byly rozhodnutím ředitele MěK Písek podle čl. 8 odepřeny služby, a to po dobu trvání tohoto opatření.

8. Osobní údaje registrovaného uživatele zaznamenané v listinné podobě likviduje MěK Písek skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, a další právní předpisy.

9. Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.

VI. Závěrečná ustanovení

a) Tento dodatek je nedílnou součástí Knihovního řádu Městské knihovny Písek z 1. 10. 2009
b) Dodatek ruší Knihovní řád Městské knihovny Písek v části II, čl. 3 odstavce: 2, 3, 4, 5, 6 a  7

c) Dodatek nabývá účinnosti 25. 5. 2018.

V Písku dne 25. 5. 2018
 Mgr. Roman Dub, v. r.
ředitel Městské knihovny Písek

 

Aktualizováno Pátek, 01 Červen 2018 11:29
 
Provozní řád pro práci s internetem a výpočetní technikou PDF Tisk Email

Připojení k internetu je realizováno prostřednictvím metropolitní sítě s trvale dosažitelnou rychlostí 2 Mbps. Internet pro veřejnost je umístěn v místnosti pro veřejný internet (3 PC), v čítárně (3 PC), ve studovně (1 PC) a v dětském oddělení (2 PC).

Aktualizováno Úterý, 23 Únor 2010 07:59
Celý článek...
 
Řád pro práci s Internetem v dětském oddělení PDF Tisk Email

Služby Internetu může v dětském oddělení využívat každý čtenář dětského oddělení Městské knihovny Písek  s platným čtenářským průkazem /růžový/ a po předložení písemného souhlasu rodičů.

 

Aktualizováno Úterý, 14 Leden 2014 08:28
Celý článek...
 
MěK Písek nabízí novou službu - OBJEDNEJ PDF Tisk Email

Od října letošního roku mohou naši čtenáři využívat novou službu: objednej titul, která na rozdíl od rezervací umožňuje  blokovat knihu, která momentálně není půjčena.

UPOZORNĚNÍ: objednat můžete 3 tituly a vyzvednout si je v knihovně můžete až po obdržení potvrzovací zprávy (viz celý článek).

Aktualizováno Pondělí, 27 Říjen 2014 10:10
Celý článek...