AKTUALIZACE KNIHOVNÍHO ŘÁDU MěK PÍSEK (S PLATNOSTÍ OD 1. 10. 2022)

Aktualizace Knihovního řádu Městské knihovny Písek (dále jen Knihovní řád) včetně jeho přílohy č. 1 Ceníku vychází ze zkušenosti s provozem knihovny v nových podmínkách od 26. dubna 2019. Současně tato aktualizace reaguje na změny související s poskytováním nových on-line služeb uživatelům a rovněž na rozšíření nabízených služeb v oblasti vazačských prací.

Hlavní změna textové části knihovního řádu (čl. 7.1, bod 1 až 8) spočívá v doplnění Knihovního řádu o ustanovení, která umožňují registrovaným uživatelům využívat novou službu Národní digitální knihovny zpřístupňující tzv. „Díla nedostupná na trhu“. Další změny knihovního řádu mají spíše zpřesňující charakter. Jedná se o čl. 5, bod 4 (explicitní zákaz nevhodného chování vůči zaměstnancům knihovny), čl. 33, bod 4 (zpřesnění textu ve vztahu ke změnám v ceníku služeb) a čl. 55, bod 8 (zpřesnění technického popisu přístupu uživatelů k síti WIFI).

Příloha Knihovního řádu č. 1 – Ceník byla doplněna v části „Vazby, laminace“ o nabídku pevné knižní a sešitové vazby, opravy knih a učebnic a vazby diplomových (závěrečných) prací. Všechny služby uvedené v této části ceníku byly nově zkalkulovány a víceméně odpovídají ceníkům komerčních poskytovatelů se středně-nižší cenovou hladinou. Do ceníku byl zařazen i prodej reklamních předmětů.

S ohledem na vyloučení námitky cenové diskriminace došlo rovněž ke sjednocení ceníku v oblasti pronájmů prostor a vybavení. Aktualizovaný ceník tak nerozlišuje mezi komerčními a neziskovými subjekty, přičemž výše pronájmů zůstává shodná se stávajícím ceníkem pro komerční sektor.

Poslední podstatnou změnou je zohlednění skutečnosti plátcovství DPH městskou knihovnou. Všechny ceny za služby, které podléhají platbě DPH (vazby, laminace, prodej reklamních předmětů, pronájmy, vybavení), jsou uvedeny bez DPH.

V rámci registračních poplatků a poplatků za služby došlo pouze ke změně ceny registrace pro právnické osoby z 200 Kč na 250 Kč, cena za písemnou rešerši byla s ohledem na velkou odbornou a časovou náročnost změněna z ceny za jeden záznam ve výši 2 Kč na částku 100 Kč za 1 hodinu práce. Zpoplatněno je nově také skenování dokumentů (2 Kč stránka) a zasílání SMS zpráv uživatelům (2 Kč SMS), a to z důvodu stále rostoucích nákladů na zajištění této externí služby.