Knihovny píseckého regionu podporuje Jihočeský kraj

 

 

 

Tisková zpráva

v Písku dne 05.05.2023

Jihočeský kraj v roce 2023 poskytl ze svých rozpočtových prostředků 1 776 000 Kč na podporu knihoven píseckého regionu. V menších městech a obcích Písecka poslouží dotace 60 knihovnám, z nichž 31 používá AKS (automatizovaný knihovní systém) Clavius REKS.

Městská knihovna Písek poskytuje na základě smlouvy s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích regionální funkce knihovnám v regionu Písecka. Základním úkolem knihoven pověřených regionálními funkcemi je pomoc menším knihovnám

v kraji, aby se vyrovnal rozdíl mezi poskytovanými službami ve větších i menších knihovnách. Úkolem pověřených knihoven je rozšiřovat nabídku služeb menších knihoven, zlepšovat vzájemnou komunikaci a budovat zajímavé výměnné fondy, díky kterým se dostanou nové knihy i do knihoven malých obcí, které nemají vlastní zdroje na doplňování fondů svých knihoven.

Do výkonu regionálních funkcí dále patří poradenská a konzultační činnost, statistika knihovnických činností, vzdělávání knihovníků, semináře a porady, tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů a servis automatizovaného knihovního systému.

Síť knihoven Písecka pod správou Městské knihovny Písek tvoří 6 knihoven s profesionálním knihovníkem (jeho pracovní úvazek je vyšší než 15 hodin týdně) a 54 knihoven s neprofesionálním knihovníkem (jeho pracovní úvazek je nižší než 15 hodin týdně).

Regionální funkce pro knihovny v Jihočeském kraji jsou poskytovány na základě Zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), programu Podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky od roku 2002.

Jana Pokorná

Oddělení regionálních služeb MěK Písek